CHOE MA JO MEY

Nge Ghi Sem ghi Dumrey na

Bum choe thong bi sa gho dhi

Yen tsa ley yey ma tub

zon tsa ley zo ma tub

choe gi ngelam zo ni mey

Bum choe yey wai na zu nge gi meley michu tsa rey wom da dren mey

che ma jo mey, che ma jo mey

Nge Lam ga ra Lam ghi bu lu hep da, nga ra cham chi then gho ma no,

che ma jo mey, che ma jo mey, La la la la la

*********

Due tsey zo yi zo yi ra

che da nge gi ngelam dhi

Droba long ru nge su mi

Che go no ru thong sa mey

Che gi then ley ga chi go

Bum choe yey wai na zu nge gi meley michu tsa rey wom da dren mey

che ma jo mey, che ma jo mey

Nge Lam ga ra Lam ghi bu lau hep da, nga ra cham chi then gho ma no,

che ma jo mey, che ma jo mey, La la la la la

Advertisements